این پکیج حاوی:

  • قرارداد اجاره صندلی سالن زیبایی
  • رسید دریافت اجاره از پرسنل سالن زیبایی

است.

۱۶۸.۰۰۰ تومان

قرارداد اجاره صندلی آرایشگاه قرارداد اجاره صندلی سالن زیبایی
اجاره صندلی آرایشگاه / قرارداد