این پکیج حاوی:

  • قرارداد اجاره صندلی سالن زیبایی
  • رسید دریافت اجاره از پرسنل سالن زیبایی

است.

۳۴۴.۰۰۰ تومان

قرارداد اجاره صندلی آرایشگاه
اجاره صندلی آرایشگاه / قرارداد

۳۴۴.۰۰۰ تومان