فهرست-مفاد-قانون-کار

قانون کار

2. فصل دوم قانون کار: قرارداد کار

1.2. مبحث اول: تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن در قانون کار

    • ماده 7 قانون کار 
    • ماده 8 قانون کار 
    • ماده 9 قانون کار 
    • ماده 10 قانون کار 
    • ماده 11 قانون کار 
    • ماده 12 قانون کار
    • ماده 13 قانون کار  

2.2. مبحث دوم: قوانین تعلیق قرارداد کار

    • ماده 14 قانون کار 
    • ماده 15 قانون کار 
    • ماده 16 قانون کار 
    • ماده 17 قانون کار 
    • ماده 18 قانون کار 
    • ماده 19 قانون کار
    • ماده 20 قانون کار  

3.2. مبحث سوم: قوانین خاتمه‌ی قرارداد کار

    • ماده 21 قانون کار 
    • ماده 22 قانون کار 
    • ماده 23 قانون کار 
    • ماده 24 قانون کار 
    • ماده 25 قانون کار 
    • ماده 26 قانون کار
    • ماده 27 قانون کار  
    • ماده 28 قانون کار 

4.2. مبحث چهارم: جبران هر نوع خسارت و پرداخت مزایای پایان کار

    • ماده 29 قانون کار 
    • ماده 30 قانون کار 
    • ماده 31 قانون کار 
    • ماده 32 قانون کار 
    • ماده 33 قانون کار 

3. فصل سوم قانون کار: شرایط کار

1.3. مبحث اول: حق السعی

    • ماده 34 قانون کار 
    • ماده 35 قانون کار 
    • ماده 36 قانون کار 
    • ماده 37 قانون کار 
    • ماده 38 قانون کار 
    • ماده 39 قانون کار
    • ماده 40 قانون کار  
    • ماده 41 قانون کار
    • ماده 42 قانون کار
    • ماده 43 قانون کار
    • ماده 44 قانون کار
    • ماده 45 قانون کار
    • ماده 46 قانون کار
    • ماده 47 قانون کار
    • ماده 40 قانون کار
    • ماده 50 قانون کار

2.3. مبحث دوم : مدت کار

    • ماده 51 قانون کار 
    • ماده 52 قانون کار 
    • ماده 53 قانون کار 
    • ماده 54 قانون کار 
    • ماده 55 قانون کار 
    • ماده 57 قانون کار
    • ماده 58 قانون کار 
    • ماده 59 قانون کار 
    • ماده 60 قانون کار 
    • ماده 61 قانون کار 

3.3. مبحث سوم: تعطیلات و مرخصی‌ها

    • ماده 62 قانون کار 
    • ماده 63 قانون کار 
    • ماده 64 قانون کار 
    • ماده 65 قانون کار 
    • ماده 66 قانون کار 
    • ماده 67 قانون کار
    • ماده 68 قانون کار  
    • ماده 69 قانون کار 
    • ماده 70 قانون کار 
    • ماده 71 قانون کار 
    • ماده 72 قانون کار 
    • ماده 73 قانون کار 
    • ماده 74 قانون کار 

4.3. مبحث چهارم: قوانین و شرایط کار زنان

    • ماده 75 قانون کار 
    • ماده 76 قانون کار 
    • ماده 77 قانون کار 
    • ماده 78 قانون کار 

5.3. مبحث پنجم: قوانین و شرایط کار نوجوانان

    • ماده 79 قانون کار 
    • ماده 80 قانون کار 
    • ماده 81 قانون کار 
    • ماده 82 قانون کار 
    • ماده 83 قانون کار 
    • ماده 84 قانون کار 

 

4. فصل چهارم قانون کار: قوانین حفاظت فنی و بهداشت کار 

1.4.  مبحث اول: کلیات

    • ماده 85 قانون کار 
    • ماده 86 قانون کار 
    • ماده 87 قانون کار 
    • ماده 88 قانون کار 
    • ماده 89 قانون کار
    • ماده 90 قانون کار  
    • ماده 91 قانون کار
    • ماده 92 قانون کار
    • ماده 93 قانون کار
    • ماده 94 قانون کار
    • ماده 95 قانون کار

2.4. مبحث دوم: بازرسی کار

    • ماده 96 قانون کار 
    • ماده 97 قانون کار 
    • ماده 98 قانون کار 
    • ماده 99 قانون کار 
    • ماده 100 قانون کار 
    • ماده 101 قانون کار
    • ماده 102 قانون کار 
    • ماده 103 قانون کار 
    • ماده 104 قانون کار 
    • ماده 105 قانون کار 
    • ماده 106 قانون کار 
    • ماده 107 قانون کار 

5. فصل پنجم قانون کار: آموزش و اشتغال

1.5. مبحث اول: کارآموز و مراکز کارآموزی

1.1.5.  مراکز کارآموزی

    • ماده 107 قانون کار 
    • ماده 108 قانون کار 
    • ماده 109 قانون کار 
    • ماده 110 قانون کار 
    • ماده 111 قانون کار

2.1.5.  کارآموز و قرارداد کارآموزی

    • ماده 112 قانون کار 
    • ماده 113 قانون کار 
    • ماده 114 قانون کار 
    • ماده 115 قانون کار 
    • ماده 116 قانون کار
    • ماده 117 قانون کار
    • ماده 118 قانون کار

2.5. مبحث دوم: اشتغال

    • ماده 119 قانون کار 

3.5. مبحث سوم: اشتغال اتباع بیگانه

    • ماده 120 قانون کار 
    • ماده 121 قانون کار
    • ماده 122 قانون کار
    • ماده 123 قانون کار
    • ماده 124 قانون کار
    • ماده 125 قانون کار
    • ماده 126 قانون کار
    • ماده 127 قانون کار
    • ماده 128 قانون کار
    • ماده 129 قانون کار

6. فصل ششم قانون کار: تشکل های کارگری و کارفرمایی 

    • ماده 130 قانون کار 
    • ماده 131 قانون کار 
    • ماده 132 قانون کار 
    • ماده 133 قانون کار 
    • ماده 134 قانون کار
    • ماده 135 قانون کار  
    • ماده 136 قانون کار
    • ماده 137 قانون کار
    • ماده 138 قانون کار
 

7. فصل هفتم قانون کار: مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار  

    • ماده 139 قانون کار 
    • ماده 141 قانون کار 
    • ماده 142 قانون کار 
    • ماده 143 قانون کار 
    • ماده 144 قانون کار
    • ماده 145 قانون کار  
    • ماده 146 قانون کار
  •  

8. فصل هشتم قانون کار: خدمات رفاهی کارگران 

    • ماده 147 قانون کار 
    • ماده 148 قانون کار 
    • ماده 149 قانون کار 
    • ماده 150 قانون کار 
    • ماده 151 قانون کار
    • ماده 152 قانون کار  
    • ماده 153 قانون کار
    • ماده 154 قانون کار
    • ماده 155 قانون کار
    • ماده 156 قانون کار
   •  

9. فصل نهم قانون کار: مراجع حل اختلاف  

    • ماده 157 قانون کار 
    • ماده 158 قانون کار 
    • ماده 159 قانون کار 
    • ماده 160 قانون کار 
    • ماده 161 قانون کار
    • ماده 162 قانون کار  
    • ماده 163 قانون کار
    • ماده 164 قانون کار
    • ماده 165 قانون کار
    • ماده 166 قانون کار
   •  

10. فصل دهم قانون کار: قوانین شورای عالی کار

    • ماده 167 قانون کار 
    • ماده 168 قانون کار 
    • ماده 169 قانون کار 
    • ماده 170 قانون کار 
   •  

11. فصل یازدهم قانون کار: جرایم و مجازات ها  

    • ماده 171 قانون کار 
    • ماده 172 قانون کار 
    • ماده 173 قانون کار 
    • ماده 174 قانون کار 
    • ماده 175 قانون کار
    • ماده 176 قانون کار  
    • ماده 177 قانون کار
    • ماده 178 قانون کار
    • ماده 179 قانون کار
    • ماده 180 قانون کار
    • ماده 181 قانون کار
    • ماده 182 قانون کار
    • ماده 183 قانون کار
    • ماده 184 قانون کار
    • ماده 185 قانون کار
    • ماده 186 قانون کار
   •  

12. فصل دوازدهم قانون کار: مقررات متفرقه 

    • ماده 187 قانون کار 
    • ماده 188 قانون کار 
    • ماده 189 قانون کار 
    • ماده 190 قانون کار 
    • ماده 191 قانون کار
    • ماده 192 قانون کار  
    • ماده 193 قانون کار
    • ماده 194 قانون کار
    • ماده 195 قانون کار
    • ماده 196 قانون کار
    • ماده 197 قانون کار
    • ماده 198 قانون کار
    • ماده 199 قانون کار
    • ماده 200 قانون کار
    • ماده 201 قانون کار
    • ماده 202 قانون کار
    • ماده 203 قانون کار
   •  
اشتراک گذاری این ماده قانون کار

آخرین نوشته های قانون کار

قراردادهای مدت موقت که ماهیت غیر مستمر دارند دائمی شدند

قراردادهای مدت موقت که ماهیت غیر مستمر دارند دائمی شدند کارهای غیر مستمر که برای [...]

ماده 10 قانون کار چیست؟

ماده ۱۰ قانون کار درباره مواردی که باید در قرارداد کار ذکر شود صحبت کرده [...]

آشنایی با انواع قرارداد کاری و بررسی تفاوت آن‌ ها

انواع قرارداد کاری برای محافظت از حقوق کارگران و تنظیم نمودن روابط موجود بین کارگر [...]

دورکاری چیست؟ آشنایی با قوانین کار ریموت اداره کار

این روز‌ها کلمه دورکاری زیاد به گوش می‌خورد و بر سر زبان کارمندان و کارفرمایان [...]

بخشنامه مزد وزارت کار در همه سال ها از 1380 تا 1403!

بخشنامه دستمزد و یا بخشنامه حقوق یکی از بخشنامه‌هایی است که کارگران و کارفرمایان هرسال [...]

4 نظر

حق سنوات چیست؟ + نحوه محاسبه حق سنوات کارگر

حق سنوات یکی از حقوق قانونی کارگران است که کارفرما ملزم است آن را پرداخت [...]

2 نظر

ماده 27 قانون کار و فسخ قراداد کار چیست؟

ماده 27 قانون کار چیست؟ بر اساس ماده ۲۷ قانون کار زمانی که کارگران مطابق [...]

4 نظر

حق ماموریت در قانون کار چیست و چگونه حساب می‌شود؟

حق ماموریت کاری چیست؟ برخی کارمندان برای انجام برخی کارها به محل دیگری غیر از [...]

4 نظر

محصولات مرتبط با قانون کار

(1) ۱۶۸.۰۰۰ تومان

قرارداد کار ویژه تمام مشاغل

فرم تسویه حساب پرسنل مدارس

(1) ۶۸.۰۰۰ تومان

قرارداد کار ویژه تمام مشاغل

آیین نامه مرخصی پرسنل مدارس

۱۶۸.۰۰۰ تومان
ناموجود
(4) ۱۶۸.۰۰۰ تومان

فرم ها و قرادادهای ویژه سال 1403

آیین نامه مأموریت

(1) ۱۶۸.۰۰۰ تومان