قرارداد درصدی سالن های زیبایی و آرایشگاه ها بدون بیمه
قرارداد درصدی آرایشگاه(بدون بیمه)