قراردادکار تمام وقت -قراردادکار دائم
قرارداد تمام وقت ( مدت موقت)