فرم ها و قرادادهای ویژه سال 1403

آیین نامه مأموریت

(1) ۱۶۸.۰۰۰ تومان

فرم ها و قرادادهای ویژه سال 1403

آیین نامه مرخصی

(1) ۱۶۸.۰۰۰ تومان

فرم ها و قرادادهای ویژه سال 1403

فرم استخدام

۶۸.۰۰۰ تومان

فرم ها و قرادادهای ویژه سال 1403

فرم تحویل اموال ویژه سال 1403

۱۲۸.۰۰۰ تومان

فرم ها و قرادادهای ویژه سال 1403

فرم مرخصی ویژه سال 1403

۹.۰۰۰ تومان

فرم ها و قرادادهای ویژه سال 1403

قرارداد تمام وقت ویژه سال 1403

۱۶۸.۰۰۰ تومان

فرم ها و قرادادهای ویژه سال 1403

قرارداد کار ساعتی ویژه سال 1403

۱۶۸.۰۰۰ تومان

فرم ها و قرادادهای ویژه سال 1403

قرارداد مشاوره

۱۶۸.۰۰۰ تومان

فرم ها و قرادادهای ویژه سال 1403

کتاب دو امضا

(2) ۲۲۰.۰۰۰ تومان