جدول ساعت کار موظفی 1402

جدول ساعت کار موظفی سال 1402

همانطور که می دانید ، برای محاسبه ی حقوق و مزایا از جمله اضافه کار و جمعه کار و تعطیل کاری ، کسر کار و غیبت نیاز به دانستن جدول ساعت کار موظفی در ماه داریم .

تعریف روز کاری در قانون کار

به طور کلی در قانون ، اگر یک روز تعطیل نباشد به آن ” روز کاری در قانون کار ” می گویند و افراد موظف هستند که آن روز را حتما در محل کار خود حاضر باشند . روزهای که به عنوان تعطیلات رسمی مانند روز های جمعه ، تعطیلات مناسبی ( ملی و مذهبی ) وجود دارد جزو روزهای کاری سال در قانون کار محاسبه نمی شود .

به طور مثال ، در سال 1402 تعداد روز کاری ، برابر با 288 روز می باشد .

تعریف ساعات کاری در قانون کار

ساعت کاری زمانی ست که یک کارمند یا کارگر به کار اشتغال داشته و امور محول شده از سوی کارفرما را به انجام می رساند.

مطابق ماده 51 قانون کار – ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد . به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید

جدول ساعت کار موظفی 1402

جدول ساعت کار موظفی 1402

در جدول مربوط به ساعات کاری موظفی سال 1402 که طبق تعاریف مربوط به ساعات کار در قانون کار آمده است ، ساعت کاری روزانه و هفتگی و ماهیانه کارمندان و کارگران کاملا مشخص می باشد .

در جدول زیر تعداد روزهای هر ماه بهمراه تعداد جمعه ها و همچنین روزهای تعطیل رسمی آن و تعداد ساعت کار موظف سال 1402 به تفکیک هر ماه قابل مشاهده می باشد . این جدول بر اساس ساعات کاری وزارت کار در سال 1402 می باشد .

نام ماه تعداد روز تعداد جمعه تعطیل رسمی غیر جمعه تعداد روز کاری ساعات کار موظفی
فروردین 31 4 6 21 154
اردیبهشت 31 5 4 22 161
خرداد 31 4 2 25 183
تیر 31 5 1 25 183
مرداد 31 4 1 26 191
شهریور 31 5 3 23 169
مهر 30 4 2 24 176
آبان 30 4 0 26 191
آذر 30 4 1 25 183
دی 30 5 0 25 183
بهمن 30 4 3 23 169
اسفند 29 4 2 23 169
جمع 365 52 25 288 2111

مجموع ساعت کار موظفی در سال 1402 برابر است با 2111 ساعت در سال . تعداد روز کاری در سال 1402 برابر با 288 روز و مجموعه تعداد روزهای تعطیل رسمی بعلاوه جمعه ها 77 روز می باشد .

طریقه استفاده از جدول ساعت کار موظفی 1402

با توجه به جدول بالا می توان میزان حقوق و دستمزد کارکنان یک سازمان را محاسبه کرد :

  • در صورتیکه کارمند کلیه ساعات کاری را مطابق جدول فوق در محل کار فعالیت نماید؛ مزد و مزایا به صورت کامل پرداخت شده و هیچ کسرکار و یا اضافه کاری  نخواهد داشت . در این حالت حق بیمه هم به تعداد روزهای ماه پرداخت می گردد . ( در روزهای 31 روزه و 30 روزه حق بیمه هم 31 روزه و 30 روزه می باشد)
  • اگر ساعات کاری کارمند یا کارگر در محل کار بیش از ساعات مندرج در جدول فوق باشد در این شرایط به ساعات مازاد کارکرد مطابق ماده 59 قانون کار اضافه کار تعلق می گیرد و برای کار در روز جمعه ، جمعه کاری پرداخت می گردد.
  • اگر جمع ساعات کاری کارمند یا کارگر در ماه کمتر از ساعاتی باشد که در جدول بالا مشاهده می کنید در این حالت یا مطابق ماده 39 قانون کار حقوق و مزایا و بیمه به صورت پاره وقت یا ساعتی پرداخت می گردد یا کارمند مشمول کسر کار و غیبت می گردد و به نسبت
  • روزهای غیبت حق بیمه نیز کمتر پرداخت می گردد.

 

فایل PDF : مربوط به جدول ساعت کار موظفی 1402

 

خرید کتاب دو امضا